Gallery.

 ภาพยาเสพติดชนิดต่าง ๆ

  เห็ดขี้ควาย - ใบกระท่อม
  เฮโรอีน
  กัญชา
  บุหรี่
  ฝิ่น - ดอกฝิ่น
  มอร์ฟีน - โคเคน
  ยาเค ,ICE,LSD
  ยาเสพติดรวม
  ยาบ้า 
   

ภาพประกวดโครงการ "ระบายสีแต้มฝัน สานสัมพันธ์ครอบครัวไทย"    
โครงการหลวง

ภาพกิจกรรมป้องกันยาเสพติด

  การบำบัดรักษา
  Wanted
  กีฬาต้านยาเสพติด
  ชมรมหัวใจไร้สาร
  ดาราต้านยาเสพติด
  นักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง
  นักเรียนเข้าฝึกอบรมต่อต้านยาเสพติด
  ฝึกอบรมพระวิทยากรเรื่อง การให้วัดเป็นศูนย์สังเคราะห์ผู้ติดยาเสพติด
  ชุมชนปลอดยาเสพติด  
  รวมพลังแผ่นดิน ต้านภัยยาเสพติด
  กิจกรรม "ต้านภัยยาเสพติด"
  พลังแผ่นดิน ร่วมกวาดล้างยาเสพติด